Mapagpalang Pasko sa Ating Lahat!

December 19, 2022 | Story by: Christian Life Community in the Philippines | Sa ngalan ng NLC, binabati namin kayo nitong Kapaskuhan at pinasasalamatan na tayo ay magkakasama sa isang komunidad na tapat at naglilingkod kay Kristo.

CHRISTMAS 2022 MESSAGE TO THE CLCP COMMUNITYMga minamahal naming Kapatid sa Pananampalataya,


Ang kapayapaan, kagalakan at dakilang pagibig ni Emanuel ay sumainyo!


Sa ngalan ng NLC, binabati namin kayo nitong Kapaskuhan
at pinasasalamatan na tayo ay magkakasama sa isang komunidad
na tapat at naglilingkod kay Kristo.

Isang biyaya na tayo ay pinagbuklod ng Mahal nating Ama bilang isang pamilya,
at ginagabayan ng Espiritu Santo sa ating sama-samang paglalakbay.


Nawa'y sa Bagong Taon, ang ating komunidad ay maging higit na bukas,
di lamang sa isa't-isa, kundi sa nakararami nating mga kababayan,
lalo na ang mga naiiwanan sa laylayan,
at sa awa Ng Diyos, tayo'y maging lalong maalalahanin
sa kanilang mga pangangailangan.

Sapagka't ang Bawa't Isa ay Mahalaga, nilikha ng Diyos at minamahal,
Handog sa atin upang mahalin at paglingkuran
Sa ngalan ng isang Sanggol na isinilang
upang matamo ng lahat ang buhay na ganap.

ISANG PINAGPALANG PASKO SA ATING LAHAT!Malugod na bumabati,


Rose Bautista
President, Christian Life Community in the Philippines

2024 February 17 Commitment Recollection

We are thankful for those who participated in the Recollection on Permanent Commitment last February 17. For those who were not able to attend the recollection or wish to review it, you Read more

CLCP Calendar of Activities (February-May 2024)

We are happy to share with you the CLCP Calendar of Activities for February to May 2024. We hope that you will mark these important events and join us as this is meant to renew and ignite our Read more

Discerning Our Community's Fiat

As we start the new year and as we prepare for World CLC Day 2024, we invite all CLCP members and local communities to a Revision of Life by discerning how you are being called to live the CL Read more